Общи условия

Тази уеб страница е собственост на ТИС-3 ООД. Използвайки този сайт и съдържанието в него, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата www.tis-3.com е създадена с информативна цел и предоставя единствено основна информация за продукти и услуги предоставяни от ТИС-3 ООД.

Aвmopcko npaвo

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, и принадлежи на ТИС-3 ООД, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност съгласно действащото законодателство на територията на р.България. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от уеб сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на ТИС-3 ООД. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие от страна на ТИС-3 ООД.

Ограничения на отговорността

ТИС-3 ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на сайта на ТИС-3 ООД. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

ТИС-3 ООД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата, или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на ТИС-3 ООД, описани в този сайт, следва да се свържете с нас и да поискате информация. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ТИС-3 ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Защита на личните данни

ТИС-3 ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция, и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Изменения

ТИС-3 ООД поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

Хипервръзкu

ТИС-3 ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, Документите и услугите, съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от ТИС-3 ООД и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.